Мобилна навигација
21. феб 2023.

Јавни позив за пријаву пројекта за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре

У складу са Уредбом о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре („Службени гласник РС” број 11/2023)

 

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

 

расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

за пријаву пројекта за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре

 

 

 

       I. Висина средстава за реализацију Програма подршке развоју пословне инфраструктуре

 

            За реализацију Програма подршке развоју пословне инфраструктуре (у даљем тексту: Програм) предвиђена су средства у висини од 790.715.000,00 динара.

            Наведени износ средстава опредељује се за реализацију:

 1. мере инфраструктурног опремања зона пословања и повезивања зона пословања са окружењем (у даљем тексту: Мера 1);
 2. мере унапређења инфраструктурних капацитета у циљу развоја туризма и других привредних делатности (у даљем тексту: Мера 2).

 

 

       II.  Подносилац пријаве пројекта

 

Подносилац пријаве пројекта је јединица локалне самоуправе на чијој територији је планирана реализација одређеног пројекта, а уколико пројекат реализује више јединица локалне самоуправе, подносилац пријаве пројекта су јединице локалне самоуправе које заједно реализују пројекат  (у даљем тексту: Подносилац пријаве).

Подносилац пријаве може поднети по једну пријаву пројекта за сваку меру Програма.

 

 

      III. Циљ и намена Програма

 

Циљ Програма је унапређење развојног потенцијала јединица локалних самоуправа кроз стварање повољних услова за привлачење инвестиција, унапређење привредног амбијента и отварање нових радних места.

Намена Програма која се реализује кроз Меру 1 је учешће у финансирању реализације инфраструктурних пројеката у области саобраћајне, комуналне, електроенергетске, енергетске инфраструктуре, објеката - зграда и остале инфраструктуре у зони пословања и инфраструктуре која обезбеђује повезивање зоне пословања са окружењем.

            Намена Програма која се реализује кроз Меру 2 је учешће у финансирању реализације инфраструктурних  пројеката у области саобраћајне, комуналне електроенергетске, енергетске инфраструктуре, пројеката уређења површина јавних намена, површина намењених општој рекреацији и остале инфраструктуре која је у функцији развоја туризма и других привредних делатности.

 

           

      IV. Финансирање пројекта

 

            Министарство учествује у финансирању пројекта у одређеном проценту у зависности од степена развијености јединице локалне самоуправе на следећи начин:

1) до 100% вредности пројекта без ПДВ за јединице локалне самоуправе из четврте и треће групе развијености;

2) до 60 % вредности пројекта без ПДВ за јединице локалне самоуправе из друге и прве  групе развијености.

            У погледу степена развијености јединице локалне самоуправе примењује се важећа јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе у моменту подношења пријаве пројекта

            Из буџета јединице локалне самоуправе суфинансира се преостала вредност пројекта без ПДВ, као и ПДВ на укупну вредност пројекта.

 

 

       V. Услови за доделу средстава Програма

 

            Услови за доделу средстава Програма су:

 1. да је реализација пројекта у складу са циљем и наменом Програма;
 2. да је суфинансирање пројекта предвиђено од стране Подносиоца пријаве;
 3. да је пројекат у складу са просторним плановима и урбанистичким пројектима  јединице локалне самоуправе.

 

 

      VI. Критеријуми за оцењивање и одабир пројекта

 

Оцењивање и одабир пројекта врши се на основу следећих критеријума:

 1. оправданост пројекта;
 2. одрживост пројекта;
 3. постојање намере инвеститора/корисника за инвестирање;
 4. ефекти пројекта:

а) планирани број нових радних места након реализације пројекта – за Меру 1;

б) планирани број директних корисника након реализације пројекта – за Меру 2.

 

 

 

      VII. Документација за пријављивање пројекта на јавни позив

 

                 Документација која се доставља приликом пријављивања пројекта на јавни позив:

 1. правилно попуњен Образац – Пријава пројекта за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре – који се предаје скениран на CD-у;
 2. извод из одлуке о буџету Подносиоца пријаве са јасно обележеном позицијом на којој су предвиђена средства за суфинансирање пројекта са Изјавом о обезбеђеном износу средстава за суфинансирање пројекта. Уколико средства за суфинансирање пројекта нису предвиђена у моменту подношења пријаве доставља се изјава да ће средства за суфинансирање пројекта бити обезбеђена у року од десет дана од доделе средстава;
 3. пројекат за извођење на основу ког се изводе радови (у електронском формату на CD) ;
 4. уз пројекат за извођење доставља се  и следећа документација на CD:
  • текстуални и графички прилози (технички опис/извештај на основу којег је израђен предмер и предрачун из пројекта за извођење са графичким прилозима: ситуациони план,  карактеристичне попречне и подужне пресеке у зависности од објекта на који се пројекат односи, све детаље наведене у предмеру и предрачуну радова);
  • предмер и предрачун радова из пројекта за извођење у Excel формату који је у потпуности усаглашен са техничким описом и графичком документацијом (текст форматиран - ћирилично писмо, врста слова Times New Roman, величина слова 12) у којем је свака врста радова и њихова рекапитулација одвојено приказана у једном документу. У истом документу, на посебном листу, обавезна је и збирна рекапитулација која садржи све врсте радова за које је поднет захтев за суфинансирање. Наведени предмер и предрачун радова треба да садржи формуле;
  • скенирана рекапитулација радова за које је поднет захтев за суфинансирање са потписом одговорног пројектанта;
  • скенирана ситуација на катастарско – топографској подлози, оверена од стране надлежних институција;
 5. елаборат геомеханичких испитивања;
 6. претходна студија оправданости, студија оправданости односно студија изводљивости за пројекте инвестиционе вредности преко 5.000.000 евра у динарској противвредности у складу са Уредбом о управљању капиталним пројектима („Службени гласник РСˮ, број 51/19 и 139/22).
 7. акт надлежног органа на основу којег се изводе радови;
 8. лист непокретности;
 9. најмање пет фотографија локације где ће се изводити радови;
 10. изјава Подносиоца пријаве да за потребе реализације пројекта обезбеђује стручни надзор над извођењем радова на реализацији пројекта;
 11. извод из планског документа као доказ о постојању зоне пословања (само за Меру 1);
 12. уговор односно други одговарајући акт са потенцијалним инвеститором/корисником или писана намера потенцијалног инвеститора/корисника, који садрже податке о инвеститору/кориснику, делатности, претходним инвестиционим активностима и броју нових радних места која планира да отвори након реализације пројекта.

Сва наведена документација доставља се у електронском формату на CD, сложена по редоследу из става 1. ове главе.

 

 

     VIII. Рок за подношење пријаве пројекта и начин пријављивања

 

            Рок за подношење пријаве пројекта је 15 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”.

             Пријава пројекта доставља се на Обрасцу – Пријава пројекта за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре, који се преузима на интернет страни Министарства: www.privreda.gov.rs.

             Уз пријаву пројекта, доставља се и сва неопходна документација наведена у глави VII.  јавног позива.

             Пријаву пројекта са документацијом, Подносилац пријаве доставља на следећу адресу:

 

Министарство привреде

Комисија за оцењивање и одабир пројеката

11000 Београд, Кнеза Милоша 20

 

            Неблаговремене и непотпуне пријаве пројеката се неће разматрати.

          Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре (у даљем тексту: Одлука) објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет страни Министарства.

            У случају да се средства из главе I. јавног позива не искористе у потпуности, односно уколико у току 2023. године дође до уштеде приликом уговарања пројекта или другог разлога који онемогућава почетак реализације пројекта, Одлука се може изменити односно допунити рангираним пројектима према већ утврђеном редоследу, а уколико то из било ког разлога није могуће, Министарство може расписати допунски јавни позив.

            Јавне набавке за потребе реализације пројеката Министарство ће спровести у складу са законом којим се уређују јавне  набавке.

            Након спроведеног поступка јавне набавке, приликом закључења уговора за реализацију пројекта,  учешће Министарства привреде и Подносиоца пријаве у финансирању пројекта одредиће се у истој пропорцији по којој су средства додељена Одлуком.

           Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити на телефон Министарства привреде, број: 011/333-4132, 011/333-4149 и 011/333-4180.

 

Министарство привреде

број: 401-00-493/2023-11 од 20. фебруара 2023. године

 

Рок за подношење пријава је 7. март 2023. године.