Мобилна навигација

Потврда за измирену цену по уговору о продаји капитала/имовине

Министарство привреде спроводи административни поступак којим издаје потврде за измирену купопродајну цену у целости по уговору о продаји капитала/имовине, а у складу са Правилником о трошковима приватизације које сносе трећа лица пред министарством надлежним за послове привреде („Службени гласник РС“, бр. 20/2016).

Сврха овог административног поступка јесте да подносиоци захтева (трећа лица, односно субјекти приватизације, задруге и купци у поступку приватизације, као и друга правна и физичка лица) добију доказ о исплаћеној купопродајној цени у поступку приватизације, у виду потврде коју издаје надлежно министарство за послове привреде. Потврдом која се издаје овим административним поступком, потврђује се подносиоцу захтева да је по Уговору о продаји капитала/имовине, купац измирио обавезе по основу купопродајне цене у целости у складу са Уговором.

Захтев се подноси у слободној форми (обавезни елементи захтева су: основни подаци о подносиоцу захтева, подаци о уговору о продаји капитала/имовине и доказ о уплати накнаде за трошкове поступка), лично на адресу Кнеза Милоша 20 (улаз из Адмирала Гепрата), радно време 7.30 до 15.30 часова, поштом на адресу Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд или мејлом: privatizacijaistecaj@privreda.gov.rs; igor.kabiljagic@privreda.gov.rs.

Кораци
Документа
Контакт особа
Кораци
Попуњавање обрасца
Кораци
Инструкција за уплату накнаде за трошкове поступка