Мобилна навигација
14. јул 2017.

Јавни позив за пријаву пројекaта за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно који ће се реализовати у 2018. години

У складу са Уредбом о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно („Службени гласник РС” број 5/17)

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за пријаву пројекaта за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно који ће се реализовати у 2018. години

  I Подносилац пријаве пројекта Подносилац пријаве пројекта је јединица локалне самоуправе на чијој територији је планирана реализација одређеног пројекта, а уколико пројекат реализује више јединица локалне самоуправе, подносилац пријаве пројекта су јединице локалне самоуправе које заједно реализују пројекат (у даљем тексту: Подносилац пријаве). II Поступак спровођења подршке унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно Поступак спровођења подршке унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно, врши се преосталим неповученим средствима зајма по основу финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру Б” (у даљем тексту: Средства). III Циљ и намена Средстава Циљ расподеле и коришћења Средстава је пружање подршке јединицама локалне самоуправе за суфинансирање реализације пројеката. Средства су намењена за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре, и то: 1) изградњу, реконструкцију, рехабилитацију и санацију путева, улица, бициклистичких стаза и путних објеката (мостови, надвожњаци, пасареле и др.); 2) изградњу, реконструкцију, доградњу, санацију и адаптацију објеката за потребе предшколског, школског и других нивоа образовања, објеката за ученички и студентски стандард, као и објеката за научна истраживања; 3) изградњу, реконструкцију, доградњу, санацију и адаптацију школских спортских сала и терена; 4) изградњу, реконструкцију, доградњу, санацију и адаптацију објеката здравствене и социјалне инфраструктуре (установе за пружање здравствене и социјалне помоћи); 5) изградњу, реконструкцију, доградњу, санацију и адаптацију објеката културно-историјског наслеђа (објекти културно-историјског значаја који подстичу развој туризма. IV Учешће у суфинансирању пројекта Из буџета Републике Србије, са раздела Министарства привреде суфинансира се пројекат у висини до 50% вредности пројекта без ПДВ. Из буџета јединице локалне самоуправе суфинансира се преостала вредност пројекта без ПДВ, као и ПДВ на укупну вредност пријављеног пројекта, у складу са прописима којима се уређује порез на додату вредност. V Услови за доделу Средстава Услови за доделу Средстава су: 1) да је реализација пројекта у складу са циљем и наменом Средстава из члана 2. ове уредбе; 2) да је суфинансирање пројекта предвиђено од стране Подносиоца пријаве у висини припадајућег износа. VI Критеријуми за оцењивање и одабир пројекта Оцењивање и одабир пројекта врши се на основу следећих критеријума: 1) врста пројекта (локални или регионални); 2) ефекти пројекта; 3) одрживост пројекта; 4) усклађеност пројекта са стратешким документима; 5) број директних корисника пројекта; 6) број индиректних корисника пројекта. VII Пријава пројекта и документација за пријављивање пројекта на јавни позив Пријава пројекта доставља се на Обрасцу – Пријава пројекта за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно који ће се реализовати у 2018. години, који се преузима на интернет страни Министарства привреде: www.privreda.gov.rs. Уз правилно попуњен Образац – Пријава пројекта за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно који ће се реализовати у 2018. години, обавезно је доставити следећу документацију: 1) изјава да ће у буџету Подносиоца пријаве за 2018. годину бити планирана средства за реализацију пројекта за чије је суфинансирање аплицирано; 2) пројекат за извођење или главни пројекат по којем је издат акт надлежног органа на основу којег се изводе радови (у оригиналу или овереној копији или скениран у електронском формату на CD); 3) Уз пројекат за извођење доставља се CD са следећом документацијом: - скениране стране на којима се види изјава главног пројектанта и изјава одговорних пројектаната којима се потврђује да је пројекат израђен у складу са локацијским условима, грађевинском дозволом, пројектом за грађевинску дозволу, прописима и правилима струке; - текстуалне и графичке прилоге; - предмер и предрачун радова у Excel формату (текст форматиран - ћирилично писмо, врста слова Times New Roman, величина слова 12) у којем је свака врста радова и њихова рекапитулација одвојено приказана у једном документу. У истом документу, на посебном листу, обавезна је и збирна рекапитулација која садржи све врсте радова. Наведени предмер и предрачу радова треба да садржи формуле; - скенирану рекапитулацију радова са потписом и печатом одговорног пројектанта; - скенирану ситуацију на катастарско – топографској подлози, оверену од стране надлежних институција; - скениране услове и сагласности надлежних институција. Уз главни пројекат по којем је издат акт надлежног органа на основу којег се изводе радови доставља се CD са следећом документацијом: - скениране стране на којима се види потврда о извршеној техничкој контроли и печат органа надлежног за издавање акта на основу којег започиње извођење радова; - текстуалне и графичке прилоге; - предмер и предрачун радова у Excel формату (текст форматиран - ћирилично писмо, врста слова Times New Roman, величина слова 12) у којем је свака врста радова и њихова рекапитулација одвојено приказана у једном документу. У истом документу, на посебном листу, обавезна је и збирна рекапитулација која садржи све врсте радова. Наведени предмер и предрачу радова треба да садржи формуле; - скенирану рекапитулацију радова са потписом и печатом одговорног пројектанта; - скенирану ситуацију на катастарско – топографској подлози, оверену од стране надлежних институција; - скениране услове и сагласности надлежних институција. 4) акт надлежног органа на основу којег се изводе радови на пројекту за који је поднета пријава. 5) решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину (уколико студија о процени утицаја на животну средину није потребна, доставити акт надлежног органа о тој чињеници); 6) за пројекте укупне инвестиционе вредности преко 120.000.000 динара са ПДВ 20%, доставља се мишљење Завода за заштиту природе Србије или Покрајинског завода о усаглашености пројекта са директивом ЕУ – Натура 2000; 7) изјава Подносиоца пријаве о врстама друштвене користи од реализације пројекта, као и да реализација пројекта не угрожава ни једну социјалну категорију становништва; 8) лист непокретности; 9) најмање 5 фотографија локације где ће се изводити радови; 10) изјава Подносиоца пријаве да за потребе реализације пројекта обезбеђује стручни надзор над извођењем радова на реализацији пројекта. Сва наведена документација доставља се у оригиналу или овереној копији и скенирано у електронском формату на CD, сложена по редоследу из става 2. ове главе. VIII Рок за подношење пријаве пројекта и начин пријављивања Рок за подношење пријаве пројекта је 30 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”. Пријаву пројекта са документацијом из главе VII. јавног позива, Подносилац пријаве доставља на следећу адресу:

Министарство привреде Комисија за оцењивање и одабир пројеката 11000 Београд, Кнеза Милоша 20

Пријава пројекта се предаје у затвореној коверти са назнаком „Пријава пројекта за јавни позив за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно који ће се реализовати у 2018. години”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Неблаговремене и непотпуне пријаве пројеката се неће разматрати. Одлука о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно (у даљем тексту: Одлука) објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет страни Министарства. Јавне набавке за потребе реализације пројеката Министарство ће спровести у складу са законом којим се уређују јавне набавке. Након спроведеног поступка јавне набавке Министарство, Подносилац пријаве и изабрани понуђач закључују уговор за реализацију пројекта. Након спроведеног поступка јавне набавке, приликом закључења уговора за реализацију пројекта, учешће Министарства привреде и Подносиоца пријаве у финансирању пројекта одредиће се у истој пропорцији по којој су средства додељена Одлуком. Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити на телефон Министарства привреде, број: 011/333-4149 и 011/333-4132.