Мобилна навигација
14. jul 2017.

Javni poziv za prijavu projekata za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno koji će se realizovati u 2018. godini

U skladu sa Uredbom o postupku po kome se biraju infrastrukturni projekti i postupku po kome se sprovodi podrška unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno („Službeni glasnik RS” broj 5/17)

Republika Srbija MINISTARSTVO PRIVREDE

raspisuje

JAVNI POZIV

za prijavu projekata za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno koji će se realizovati u 2018. godini

  I Podnosilac prijave projekta Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta, a ukoliko projekat realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat (u daljem tekstu: Podnosilac prijave). II Postupak sprovođenja podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno Postupak sprovođenja podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno, vrši se preostalim nepovučenim sredstvima zajma po osnovu finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Zajam za opštinsku i regionalnu infrastrukturu B” (u daljem tekstu: Sredstva). III Cilj i namena Sredstava Cilj raspodele i korišćenja Sredstava je pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje realizacije projekata. Sredstva su namenjena za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture, i to: 1) izgradnju, rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju puteva, ulica, biciklističkih staza i putnih objekata (mostovi, nadvožnjaci, pasarele i dr.); 2) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju objekata za potrebe predškolskog, školskog i drugih nivoa obrazovanja, objekata za učenički i studentski standard, kao i objekata za naučna istraživanja; 3) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju školskih sportskih sala i terena; 4) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju objekata zdravstvene i socijalne infrastrukture (ustanove za pružanje zdravstvene i socijalne pomoći); 5) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju objekata kulturno-istorijskog nasleđa (objekti kulturno-istorijskog značaja koji podstiču razvoj turizma. IV Učešće u sufinansiranju projekta Iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva privrede sufinansira se projekat u visini do 50% vrednosti projekta bez PDV. Iz budžeta jedinice lokalne samouprave sufinansira se preostala vrednost projekta bez PDV, kao i PDV na ukupnu vrednost prijavljenog projekta, u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost. V Uslovi za dodelu Sredstava Uslovi za dodelu Sredstava su: 1) da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom Sredstava iz člana 2. ove uredbe; 2) da je sufinansiranje projekta predviđeno od strane Podnosioca prijave u visini pripadajućeg iznosa. VI Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta Ocenjivanje i odabir projekta vrši se na osnovu sledećih kriterijuma: 1) vrsta projekta (lokalni ili regionalni); 2) efekti projekta; 3) održivost projekta; 4) usklađenost projekta sa strateškim dokumentima; 5) broj direktnih korisnika projekta; 6) broj indirektnih korisnika projekta. VII Prijava projekta i dokumentacija za prijavljivanje projekta na javni poziv Prijava projekta dostavlja se na Obrascu – Prijava projekta za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno koji će se realizovati u 2018. godini, koji se preuzima na internet strani Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs. Uz pravilno popunjen Obrazac – Prijava projekta za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno koji će se realizovati u 2018. godini, obavezno je dostaviti sledeću dokumentaciju: 1) izjava da će u budžetu Podnosioca prijave za 2018. godinu biti planirana sredstva za realizaciju projekta za čije je sufinansiranje aplicirano; 2) projekat za izvođenje ili glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi (u originalu ili overenoj kopiji ili skeniran u elektronskom formatu na CD); 3) Uz projekat za izvođenje dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom: - skenirane strane na kojima se vidi izjava glavnog projektanta i izjava odgovornih projektanata kojima se potvrđuje da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, propisima i pravilima struke; - tekstualne i grafičke priloge; - predmer i predračun radova u Excel formatu (tekst formatiran - ćirilično pismo, vrsta slova Times New Roman, veličina slova 12) u kojem je svaka vrsta radova i njihova rekapitulacija odvojeno prikazana u jednom dokumentu. U istom dokumentu, na posebnom listu, obavezna je i zbirna rekapitulacija koja sadrži sve vrste radova. Navedeni predmer i predraču radova treba da sadrži formule; - skeniranu rekapitulaciju radova sa potpisom i pečatom odgovornog projektanta; - skeniranu situaciju na katastarsko – topografskoj podlozi, overenu od strane nadležnih institucija; - skenirane uslove i saglasnosti nadležnih institucija. Uz glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom: - skenirane strane na kojima se vidi potvrda o izvršenoj tehničkoj kontroli i pečat organa nadležnog za izdavanje akta na osnovu kojeg započinje izvođenje radova; - tekstualne i grafičke priloge; - predmer i predračun radova u Excel formatu (tekst formatiran - ćirilično pismo, vrsta slova Times New Roman, veličina slova 12) u kojem je svaka vrsta radova i njihova rekapitulacija odvojeno prikazana u jednom dokumentu. U istom dokumentu, na posebnom listu, obavezna je i zbirna rekapitulacija koja sadrži sve vrste radova. Navedeni predmer i predraču radova treba da sadrži formule; - skeniranu rekapitulaciju radova sa potpisom i pečatom odgovornog projektanta; - skeniranu situaciju na katastarsko – topografskoj podlozi, overenu od strane nadležnih institucija; - skenirane uslove i saglasnosti nadležnih institucija. 4) akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava. 5) rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (ukoliko studija o proceni uticaja na životnu sredinu nije potrebna, dostaviti akt nadležnog organa o toj činjenici); 6) za projekte ukupne investicione vrednosti preko 120.000.000 dinara sa PDV 20%, dostavlja se mišljenje Zavoda za zaštitu prirode Srbije ili Pokrajinskog zavoda o usaglašenosti projekta sa direktivom EU – Natura 2000; 7) izjava Podnosioca prijave o vrstama društvene koristi od realizacije projekta, kao i da realizacija projekta ne ugrožava ni jednu socijalnu kategoriju stanovništva; 8) list nepokretnosti; 9) najmanje 5 fotografija lokacije gde će se izvoditi radovi; 10) izjava Podnosioca prijave da za potrebe realizacije projekta obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji projekta. Sva navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili overenoj kopiji i skenirano u elektronskom formatu na CD, složena po redosledu iz stava 2. ove glave. VIII Rok za podnošenje prijave projekta i način prijavljivanja Rok za podnošenje prijave projekta je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Prijavu projekta sa dokumentacijom iz glave VII. javnog poziva, Podnosilac prijave dostavlja na sledeću adresu:

Ministarstvo privrede Komisija za ocenjivanje i odabir projekata 11000 Beograd, Kneza Miloša 20

Prijava projekta se predaje u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava projekta za javni poziv za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno koji će se realizovati u 2018. godini”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Neblagovremene i nepotpune prijave projekata se neće razmatrati. Odluka o raspodeli i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture - Gradimo zajedno (u daljem tekstu: Odluka) objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet strani Ministarstva. Javne nabavke za potrebe realizacije projekata Ministarstvo će sprovesti u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke Ministarstvo, Podnosilac prijave i izabrani ponuđač zaključuju ugovor za realizaciju projekta. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, prilikom zaključenja ugovora za realizaciju projekta, učešće Ministarstva privrede i Podnosioca prijave u finansiranju projekta odrediće se u istoj proporciji po kojoj su sredstva dodeljena Odlukom. Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Ministarstva privrede, broj: 011/333-4149 i 011/333-4132.