Мобилна навигација

Sertifikacija starih zanata

Ministarstvo privrede izdaje preduzetnicima sertifikate u oblasti tradicionalnih zanata, starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti.

Neke od delatnosti koje se, u skladu sa propisima, smatraju starim i umetničkim zanatima su grnčarska, kazandžijska, jorgandžijska, sapundžijska, slikanje na tekstilu i slično.

Ministarstvo, takođe, vodi Evidenciju (Registar) sertifikovanih starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti, kao elektronsku, jedinstvenu, centralnu javnu bazu podataka o izdatim sertifikatima, koja se redovno ažurira i koja je besplatno dostupna svim zainteresovanim subjektima, svih 24 časa dnevno, svakog dana u godini.

Кораци
Документа
Контакт особа
Koraci
PODNOŠENjE ZAHTEVA Ministarstvu (slobodna forma) poštom ili lično na Pisarnici. U zahtevu je potrebno da stranka navedene matični broj pod kojim je registrovana u APR-u, dok će rešenje o registraciji od APR-a pribaviti Ministarstvo privrede, po službenoj dužnosti
Kontakt osoba
Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797
Koraci
Ministarstvo privrede proverava da li je podnosilac zahteva aktivan i registrovan (ili pretežno registrovan) za vrstu delatnosti za koju se traži sertifikacija, nakon čega dostavlja podnosiocu zahteva uputstvo o plaćanju takse
Kontakt osoba
Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797
Koraci
Ministarstvo vrši neposredan uvid (terenska kontrola) u način izrade proizvoda da utvrdi način izrade proizvoda
Kontakt osoba
Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797
Koraci
Izdavanje Sertifikata
Kontakt osoba
Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797
Koraci
Регистар сертификованих старих заната
Kontakt osoba
Министарство привреде
Кнеза Милоша 20
11000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797