Мобилна навигација
02. сеп 2019.

Обавештење о отпочињању израде Нацрта закона о изменама и допунама закона о Централној евиденцији стварних власника

Министарство привреде, у складу са одредбама члана 77. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18-др.закон), којим је прописано да су министарства и посебне организације дужни да обавесте јавност путем своје интернет странице и портала е-управе о отпочињању израде нацрта закона, при чему објављују и основне информације о планираним решењима која ће бити предложена, обавештава заинтересовану јавност да се отпочело са израдом текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника.

 

Координационо тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма, на састанку одржаном 22. јула 2019. године констатовало је да је потребно да се надлежни органи у предстојећем периоду активирају више када је реч о надзору над применом Закона о Централној евиденцији стварних власника, односно санкцијама предвиђеним тим законом, а имајући у виду да ће се у поступку редовног извештавања Комитета Манивал, захтевати да Република Србија достави податке о ефикасности примене санкција прописаних овим законом.

 

Како Законом о Централној евиденцији стварних власника нију одређени органи надлежни за покретање прекшајног поступка, у поступку припреме Нацрта закона министар привреде је донео Решење о образовању Посебне радне групе за припрему текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника, која је почела са радом 23. августа 2019. године.

 

Закон о Централној евиденцији стварних власника („Службени гласник РС”, број 41/18), као закон од нарочитог значаја за унапређење постојећег система откривања и спречавања прања новца и финансирања тероризма и усаглашавања домаћег законодавства са свим међународним стандардима у овој области, потребно је изменити и допунити тако што ће се ближе уредити надлежност органа и организација за контролу евидентирања података, као и њихове истинитости и тачности, и с тим у вези захтева за покретање прекршајног поступка, као и отклонити уска грала и недоумице у примени Закона у пракси.