Мобилна навигација
03. јун 2019.

УРЕДБА О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСЛОБОЂЕЊА ОД ЦАРИНСКИХ И ДРУГИХ ДАЖБИНА НА УВОЗ ОПРЕМЕ

(„Службени гласник РС”, бр. 89/15 и 95/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),