Мобилна навигација
18. мај 2020.

Јавна набавка број 16/2020 Реконструкција приступне саобраћајнице Генерала Живковића до пословне зоне Мур у Новом Пазару

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за јавну набавку број 16/2020

Реконструкција приступне саобраћајнице  Генерала Живковића до пословне зоне Мур у Новом  Пазару

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Природа и обим радова и основна обележја радова: припремни радови, радови на кишној канализацији и остали радови.

Место извршења радова: Град Нови Пазар 

Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – грађевинарство, 45233140 - Радови на путевима

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.privreda.gov.rs

Начин подношења понуде и рок: Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Кнеза Милоша бр. 20, Београд сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова и морају се налазити у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 16/2020 – Реконструкција приступне саобраћајнице  Генерала Живковића до пословне зоне Мур у Новом  Пазару (НЕ ОТВАРАТИ).

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за подношење понуда је 23. јун 2020. године до 9 часова. 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 23. јуна 2020. године у 13 часова у просторијама Министарства привреде, Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте, Влајковићева 10, Београд, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да доставе Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др)

Рок за доношење одлуке: Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци донети у  року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт: Снежана Костић javnenabavke@privreda.gov.rs  у периоду 7,30 – 15,30 часова.