Мобилна навигација
24. jan 2022.

Davanje saglasnosti u postupku kontrole izvršenja ugovora

Davanje saglasnosti za izmenu investicionog programa/za otuđenje stalne imovine subjekta privatizacije/za zalaganje stalne imovine subjekta privatizacije/za izdavanje u zakup osnovnog sredstva/imovine subjekta privatizacije/za izdavanje menica/za ustupanje ugovora o prodaji/za izmenu bankarske garancije

Ministarstvo privrede u postupku kontrole izvršenja ugovora sprovodi administrativni postupak kojim se kupcu daje saglasnost za izmenu investicionog programa/za otuđenje stalne imovine subjekta privatizacije/za zalaganje stalne imovine subjekta privatizacije/za izdavanje u zakup osnovnog sredstva/imovine subjekta privatizacije/za izdavanje menica/za ustupanje ugovora o prodaji/za izmenu bankarske garancije u skladu Uredbom o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine („Službeni glacnik RS“ br. 46/2018).

Svrha ovog administrativnog postupka jeste izvršenje ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine, odnosno ugovora o strateškom partnerstvu, u predviđenim rokovima.

Zahtev se podnosi u slobodnoj formi sa obaveznim elementima: osnovni podaci o podnosiocu zahteva, podaci o ugovoru o prodaji kapitala/imovine kao i preciziranje ugovorne obaveze za čiju izmenu se podnosi zahtev.

U zavisnosti od vrste saglasnosti koja se traži za izmenu i dopunu ugovora o prodaji, uz zahtev se dostavlja propisana dokumentacija u skladu sa Prilogom 2. Uredbe o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza Kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine („Službeni glacnik RS“ br. 46/2018).

Zahtev, propisana dokumentacija i dokaz o uplati naknade za troškove postupka u skladu sa Pravilnikom o troškovima privatizacije koje snose treća lica pred ministarstvom nadležnim za poslove privrede („Službeni glasnik RS“, broj 20/2016), podnose se na adresu Kneza Miloša 20 (ulaz iz Admirala Geprata), radno vreme 7.30 do 15.30 časova, poštom na adresu Ministarstvo privrede, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd ili mejlom: privatizacijaistecaj@privreda.gov.rs.

Zahtev za davanje saglasnosti za izmenu investicionog programa/za otuđenje stalne imovine subjekta privatizacije/za zalaganje stalne imovine subjekta privatizacije/za izdavanje u zakup osnovnog sredstva/imovine subjekta privatizacije/za izdavanje menica/za ustupanje ugovora o prodaji/za izmenu bankarske garancije

Instrukcije za uplatu troškova