Мобилна навигација
28. mar 2022.

Javni poziv za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2022. godini

Republika Srbija

MINISTARSTVO PRIVREDE

raspisuje

JAVNI POZIV

za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2022. godini

Ministarstvo privrede  u saradnji sa Razvojnom agencijom Republike Srbije, i uz podršku  projekta „Direktna dodela bespovratnih sredstava Razvojnoj agenciji Srbije – povećana i tehnološki unapređena rešenja za proizvodne kapacitete među mikro i malim preduzećima i preduzetnicima“, koji finansira Evropska unija, dodeljuje bespovratna sredstva mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za nabavku proizvodne opreme/građevinske mehanizacije/mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje sa ciljem olakšavanja finansiranja nabavke opreme i jačanja njihove konkurentnosti.

 Ovim putem Ministarstvo privrede poziva sve zainteresovane banke i lizing kompanije da se prijave za učešće u realizaciji programa.

Ministarstvo privrede je obezbedilo sredstva za realizaciju ovog programa u iznosu od 1.900.000.000,00 dinara. Pored navedenog, dodatna sredstva obezbeđena su iz pretpristupnih fondova EU – IPA 19, u iznosu od 10.000.000,00 evra. Privredni subjekti mogu ostvariti pravo na dodelu bespovratnih sredstava u iznosu do 25% od neto vrednosti nabavke proizvodne opreme. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 500.000,00 RSD, niti veći od 5.000.000,00 RSD. Minimalna sopstvena sredstva firme koja podnosi zahtev iznose 5% od ukupne neto vrednosti opreme koja se nabavlja, dok će ostatak biti obezbeđen iz kredita poslovne banke ili finansijskog lizinga lizing kompanije.

Pravo učešća imaju sve zainteresovane poslovne banke i lizing kompanije koje ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti na teritoriji Republike Srbije. Banke i lizing kompanije moraju da zadovolje i sledeće uslove:

1. Da su blagovremeno dostavili kompletnu i ispravnu konkursnu dokumentaciju;

2. Da su ponudili uslove su u skladu sa odredbama ovog programa;

3. Da je pokazatelj adekvatnosti kapitala za banke odnosno novčani deo kapitala za lizing kompanije u skladu sa regulativom NBS;

4. Da je banka odnosno lizing kompanija  ostvarila profit u 2021. godini;

5. Da NBS nije izrekla meru lizing kompaniji u skladu sa Odlukom o bližim uslovima i načinu vršenja nadzora nad obavljanjem poslova davaoca lizinga („Službeni glasnik RS“, br. 85/2011) odnosno banci u skladu sa  Odlukom o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole banaka i posebne revizije banke ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015 i 1/2020).

Zainteresovane banke i lizing kompanije dostavljaju original ili overene fotokopije sledećih dokumenata:

  • popunjen Prilog 1 (obrazac dostupan na sajtu ministarstva);
  • obrazac sa potpisom lica ovlašćenog za zastupanje, koji je potpisao Prilog 1 (OP obrazac).

 

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2022. godini – NE OTVARATI“ sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijava se predaje lično ili preporučeno poštom na adresu:

Ministarstvo privrede

Sektor za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva

Kneza Miloša 20

11 000 Beograd

 

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA JE 11. APRIL 2022. GODINE.

 

Obavezujući uslovi, za sve banke i lizing kompanije koje su zainteresovane za učešće u Javnom pozivu, kao i kriterijumi za izbor banaka/lizing kompanija, precizno su definisani u Programu podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2022. godini.

Tekst ovog programa sa propratnom dokumentacijom za učešće u Javnom pozivu može se preuzeti na internet stranicama:

Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs

Razvojne agencije Srbije:  www.ras.gov.rs