Мобилна навигација
14. jul 2017.

Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu

U skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu („Službeni glasnik RS” broj 2/17)

Republika Srbija MINISTARSTVO PRIVREDE

raspisuje

JAVNI POZIV

za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu

    I Podnosilac prijave projekta Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta, a ukoliko projekat realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat (u daljem tekstu: Podnosilac prijave). Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu projekta. II Visina sredstava za realizaciju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu Za realizaciju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu (u daljem tekstu: Program) predviđena su sredstva u visini od 130.000.000,00 dinara. Nevedeni iznos sredstava opredeljuje se za realizaciju: 1) mera infrastrukturnog opremanja poslovnih zona; 2) mera unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju povezivanja poslovnih zona sa okruženjem. III Cilj i namena Programa Cilj Programa je podrška razvoju poslovne infrastrukture, stvaranje povoljnih uslova za privlačenje investicija unapređenjem privrednog ambijenta i otvaranje novih radnih mesta. Namena Programa koja se realizuje kroz meru infrastrukturnog opremanja poslovnih zona je učešće u finansiranju realizacije projekata izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije ili sanacije saobraćajne, komunalne, elektroenergetske, energetske i ostale infrastrukture i objekata u poslovnoj zoni. Namena Programa koja se realizuje kroz meru unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju povezivanja poslovnih zona sa okruženjem je učešće u finansiranju realizacije projekata izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije ili sanacije saobraćajne, komunalne, elektroenergetske, energetske i ostale infrastrukture koja obezbeđuje dostupnost poslovne zone i njeno funkcionalno integrisanje u okruženje. IV Finansiranje projekta Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) učestvuje u finansiranju projekta u visini do 60% vrednosti projekta bez PDV. Iz budžeta Podnosioca prijave finansira se preostala vrednost projekta bez PDV kao i PDV na ukupnu vrednost celog projekta, u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost. V Uslovi za dodelu sredstava Programa Uslovi za dodelu sredstava Programa su: 1) da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom Programa; 2) da je sufinansiranje projekta predviđeno od strane Podnosioca prijave u visini pripadajućeg iznosa; 3) da je projekat u skladu sa prostornim i urbanističkim planovima jedinice lokalne samouprave. VI Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta su sledeći: 1) efekti projekta; 2) održivost projekta; 3) postojanje namere investitora za investiranje; 4) planirani broj novih radnih mesta nakon realizacije projekta. VII Dokumentacija za prijavljivanje projekta na javni poziv Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja projekta na javni poziv: 1) pravilno popunjen Obrazac – Prijava projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu; 2) izvod iz odluke o budžetu Podnosioca prijave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekta. Ukoliko sredstva za sufinansiranje projekta nisu predviđena u momentu podnošenja prijave dostavlja se izjava da će sredstva za sufinansiranje projekta biti obezbeđena odlukom o budžetu Podnosioca prijave u roku od deset dana od dodele sredstava; 3) projekat za izvođenje ili glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi (u originalu ili overenoj kopiji ili skeniran u elektronskom formatu na CD). 4) Uz projekat za izvođenje dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:

  • skenirane strane na kojima se vidi izjava glavnog projektanta i izjava odgovornih projektanata kojima se potvrđuje da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, propisima i pravilima struke;
  • tekstualne i grafičke priloge;
  • predmer i predračun radova u Excel formatu (tekst formatiran - ćirilično pismo, vrsta slova Times New Roman, veličina slova 12) u kojem je svaka vrsta radova i njihova rekapitulacija odvojeno prikazana u jednom dokumentu. U istom dokumentu, na posebnom listu, obavezna je i zbirna rekapitulacija koja sadrži sve vrste radova.

Navedeni predmer i predraču radova treba da sadrži formule;

- skeniranu rekapitulaciju radova sa potpisom i pečatom odgovornog projektanta;

- skeniranu situaciju na katastarsko – topografskoj podlozi, overenu od strane nadležnih institucija; - skenirane uslove i saglasnosti nadležnih institucija.

Uz glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:

- skenirane strane na kojima se vidi potvrda o izvršenoj tehničkoj kontroli i pečat organa nadležnog za izdavanje akta na osnovu kojeg započinje izvođenje radova; tekstualne i grafičke priloge;

- predmer i predračun radova u Excel formatu (tekst formatiran - ćirilično pismo, vrsta slova Times New Roman, veličina slova 12) u kojem je svaka vrsta radova i njihova rekapitulacija odvojeno prikazana u jednom dokumentu. U istom dokumentu, na posebnom listu, obavezna je i zbirna rekapitulacija koja sadrži sve vrste radova.

Navedeni predmer i predraču radova treba da sadrži formule;

- skeniranu rekapitulaciju radova sa potpisom i pečatom odgovornog projektanta; - skeniranu situaciju na katastarsko – topografskoj podlozi, overenu od strane nadležnih institucija; - skenirane uslove i saglasnosti nadležnih institucija.

5) akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava; 6) rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (ukoliko studija o proceni uticaja na životnu sredinu nije potrebna, dostavlja se akt nadležnog organa o toj činjenici); 7) list nepokretnosti; 8) izvod iz planskog dokumenta kao dokaz o postojanju poslovne zone; 9) najmanje pet fotografija lokacije gde će se izvoditi radovi; 10) ugovor, odnosno drugi odgovarajući akt sa potencijalnim investitorom ili pisana namera potencijalnog investitora; 11) izjava Podnosioca prijave da za potrebe realizacije projekta obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji projekta. Sva navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili overenoj kopiji i skenirano u elektronskom formatu na CD, složena po redosledu iz stava 1. ove glave. VIII Rok za podnošenje prijave projekta i način prijavljivanja Rok za podnošenje prijave projekta je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije” (broj 69/207). Prijava projekta dostavlja se na Obrascu – Prijava projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu, koji se preuzima na internet strani Ministarstva: www.privreda.gov.rs. Uz prijavu projekta, dostavlja se i sva neophodna dokumentacija navedena u glavi VII javnog poziva. Prijavu projekta sa dokumentacijom, Podnosilac prijave dostavlja na sledeću adresu:

Ministarstvo privrede Komisija za ocenjivanje i odabir projekata 11000 Beograd, Kneza Miloša 20

Prijava projekta se predaje u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava projekta za javni poziv za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Neblagovremene i nepotpune prijave projekata se neće razmatrati. Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja poslovne infrastrukture za 2017. godinu (u daljem tekstu: Odluka) objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet strani Ministarstva. Javne nabavke za potrebe realizacije projekata Ministarstvo će sprovesti u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke Ministarstvo, Podnosilac prijave i izabrani ponuđač zaključuju ugovor za realizaciju projekta. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, prilikom zaključenja ugovora za realizaciju projekta, učešće Ministarstva privrede i Podnosioca prijave u finansiranju projekta odrediće se u istoj proporciji po kojoj su sredstva dodeljena Odlukom. Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Ministarstva privrede, broj: 011/333-4149 i 011/333-4132.