Мобилна навигација
02. avg 2017.

COSME javni poziv za modnu industriju i turizam

Agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije (EASME) objavila je javni poziv u okviru COSME programa za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (MSPP) u oblasti modne industrije (FashionTech) i turizma, a kroz unapređenje i podršku akceleratorima, inkubatorima i drugim organizacijama za podršku visoko-tehnološkim, inovativnim i kreativnim start-up kompanijama i malim i srednjim preduzećima.

Ovaj poziv usmeren je na modnu industriju i turizam. U tom smislu, javni poziv obuhvata projekte sa sledećim temama:
- TEMA 1: FashionTech – podrška realizaciji projekata usmerenih ka razvoju novih proizvoda i materijala; razvoj dizajna i proizvodnje; maloprodaja i marketing.
- TEMA 2: Turizam – podrška projektima usmerenih ka razvoju kreativnih industrija u različitim oblicima turizma (aktivni turizam, poslovni, kulturni turizam i dr.) i to na tržištu EU ili međunarodnim tržištima.

Opis: Aktivnosti koje će biti podržane u okviru ovog COSME javnog poziva uključuju:
- Podršku i jačanje međusektorske saradnje u okviru međunarodnih konzorcijuma u kojima su članovi relevantne organizacije (inkubatori, akceleratori, laboratorije, univerziteti, centri za razvoj i druge organizacije od značaja za podršku razvoju poslovanja) i
- Poslovnu podršku inovativnim start-up kompanijama i malim i srednjim preduzećima u cilju rasta i razvoja njihovog poslovanja.

Kome je namenjen: Aplikanti moraju da formiraju međunarodni konzorcijum – poslovnu mrežu sačinjenu od privatnih ili institucija javnog prava (private and public entities) koji pružaju podršku start-up kompanijama i malim i srednjim preduzećima, a među kojima:
- Poslovni inkubatori, akceleratori i druge relevantne organizacije za podršku start-up i sektoru MSP,
- Nosioci javnih ovlašćenja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou,
- Profitne organizacije.
Konzorcijum moraju da čine najmanje četiri pravna subjekta iz tri zemlje EU ili zemalja članica COSME.

Rok za prijavu: Prijava se podnosi elektronski do 19. oktobra 2017. do 17 časova.

Dokumentacija: Kompletan tekst javnog poziva, informator za učesnike i dokumentacija za prijavu dostupni su na linku Agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije EASME - https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation

Podnošenje prijave za sredstva iz javnog poziva moguće je jedino da se izvrši elektronskim putem preko naloga na Portalu za učesnike (Participants Portal) koji poslovni subjekt mora da otvori kako bi podneo prijavu za korišćenje sredstva iz COSME programa. Pre podnošenja prijave svi članovi konzoricjuma (kooridnator i partneri) moraju da budu registrovani u Registru korisnika (Beneficiary Register) - http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html.

Ukoliko imate ranije otvoren nalog u okviru Horizon 2020 programa, nije potrebno da otvarate novi.

Period za evaluaciju prijave: novembar - decembar 2017. godine. Informacije o odobrenim sredstvima biće objavljene u periodu decembar 2017. - januar 2018. godine, a potpisivanje ugovora u periodu januar - mart 2018. godine. Planirani početak realizacije projekata april - jun 2018. godine (prvi sastanak početka projekta planiran je za jun 2018. godine).

Ukupan iznos budžeta javnog poziva: EUR 2.600.000 koji će biti realizovan u skladu sa gore navedenim temama:

  • TEMA 1: EUR 1.600.000
  • TEMA 2: EUR 1.000.000

Maksimalan iznos granta koji se mogu odobriti po projektu: iznosi EUR 1.6 miliona za Temu 1 i EUR 1 milion za Temu dva. Očekuje se da Agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije EASME finansira dva projekta (po jedan za svaku temu).

Vrsta javnog poziva: Grant

Visina sufinansiranja: maksimalno do 75% ukupne vrednosti projekta