Мобилна навигација

Biografija

Rođen 03.06.1969. godine u Vladimircima.

Na Univerzitetu Privredna akademija Novi Sad, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd stekao zvanje Doktor nauka - menadžment i biznis 2014. godine. Doktorski rad: Smanjenje broja zaposlenih u javnim preduzećima u Srbiji kao determinanta konkurentske prednosti.

Na Fakultetu za uslužni biznis Sremska Kamenica FABUS, stekao zvanje Diplomirani ekonomista, menadžment u sektoru finansijskih usluga i Diplomirani ekonomista master, smer finansije i bankarstvo. Master rad: Uticaj interneta i informacionih tehnologija na poslovanje bankarskog sektora u Srbiji.

U Srednjoj elektrotehničkoj školi Mihailo Pupin Novi Sad stekao zvanje Specijalista za komutacione sisteme sa programskim upravljanjem, V stepen. Srednju tehničku PTT školu završio u Beogradu i stekao zvanje Elektrotehničar za VF i TT uređaje.

Stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica, Ministarstvo rada i socijalne politike, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, Beograd, položio 2009. godine.

Ovlašćeno lice za poslove posredovanja i zastupanja u osiguranju, Narodna banka Srbije, Beograd, od 2009. godine.  

Sudski veštak u oblasti Sigurnost na radu, Registar sudskih veštaka pod br. 5022, Ministarstvo pravde Republike Srbije, Beograd, od 2011. godine.    

Radno iskustvo:

1991 - 2022. Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Izvršna jedinica Šabac, od 2013. do 2022. godine na radnom mestu rukovodioca Izvršne jedinice Šabac.

U tri mandata biran za narodnog poslanika u Skupštini Republike Srbije na listi koju predvodi Aleksandar Vučić:

2014 – 2016  Narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije

2017 – 2020  Narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije        

2020 – 2021  Narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije

Odbornik u Skupštini grada Šapca u sazivu od 2012. do 2016. godine.

Odbornik u Skupštini grada Šapca i šef odborničke grupe Srpske napredne stranke od 2020. godine.

Učešće na međunarodnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu sa velikim brojem objavljenih stručnih radova iz oblasti ekonomije i menadžmenta.