Мобилна навигација
01. jul 2020.

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 10/2019 (nabavka računarskog materijala - tonera) za partiju 5 – original toneri za Lexmark uređaje

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje

 

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU

u postupku centralizovane javne nabavke broj 10/2019 (nabavka računarskog materijala - tonera)

za partiju 5 – original toneri za Lexmark uređaje

 

 

Vrsta postupka: Otvoreni postupak – centralizovana javna nabavka

Predmet javne nabavke: Nabavka računarskog materijala – tonera

Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 30125110 – toneri za laserske štampače i telefaks mašine

Ugovorena vrednost iznosi 432.818,00 dinara bez PDV-a

Kriterijum za dodelu ugovora bila je najniža ponuđena cena.

Broj primljenih ponuda: 1.

Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 31.05.2019. godine

Datum zaključenja ugovora: 16.06.2020. godine

Osnovni podaci o dobavljaču: ugovor je zaključen sa dobavljačem: ITS Network d.o.o. iz Beograda, ul. Vranjska broj 29/19.

Period važenja ugovora: Do 16.06.2021. god.