Мобилна навигација
11. avg 2020.

Javna nabavka broj 43/2020 - Usluga osiguranja vozila Partija 1-Obavezno osiguranje i Partija 2-Kasko osiguranje

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

 

Nazuv Naručioca: Ministarstvo privrede

Adresa Naručioca: Kneza Miloša 20

Internet stranica Naručioca: www.privreda.gov.rs

Vrsta Naručioca: Organ državne uprave

Vrsta postupka javne nabavke: postupak nabavke male vrednosti

Redni broj nabavke: 43/2020

Vrsta predmeta: Usluge

Opis predmeta, naziv i oznaka iz ORN: Predmet javne nabavke su usluge osiguranja vozila Ministarstva privrede, ORN: 66514110-0-usluge osiguranja motornih vozila

Predmet javne nabavke je oblikovan po partijama (Partija 1-Obavezno osiguranje vozila i Partija 2-Kasko osiguranje vozila)

Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odn. internet adresa gde je objavljena: Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca www.privreda.gov.rs

Način podnošenja ponuda i rok za podnošenje ponuda:  Ponuđač podnosi ponudu neposredno ili putem pošte. Ukoliko ponuđač ponudu podnosi putem pošte mora da obezbedi da ista bude primljena od strane naručioca do datuma i časa koji je određen u ovom pozivu. Ponuda se dostavlja u  pisanom   obliku na srpskom jeziku u zatvorenoj koverti, zatvorenoj na način da se prilikom otvaranja ponude sa sigurnošću može utvrditi da se prvi put otvara. Ponuda se dostavlja na adresu: Beograd, Kneza Miloša 20.

Neblagovremenom će se smatrati ponuda koja nije primljena od strane naručioca do datuma i časa koji je određen u ovom pozivu. Ukoliko je ponuda neblagovremena Naručilac će je neotvorenu vratiti ponuđaču, sa naznakom da je neblagovremena.

Rok za podnošenje ponuda  je  do 20.08.2020. godine,do 12,00 sati

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda održaće se dana 20. avgusta 2020. godine sa početkom u 12:15 časova, u prostorijama Ministarstva privrede, Beograd, Kneza Miloša 20, I sprat, kancelarija 115.

Uslovi pod kojim predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Ovlašćeni predstavnici ponuđača, pre početka otvaranja ponude moraju komisiji za otvaranje podneti punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke: Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 2 dana od dana otvaranja ponuda.

Lica za kontakt: Snežana Crnojević 011/ 3642-699, snezana.crnojevic@privreda.gov.rs i Branka Erdeljan, 011/3642-699, branka.erdeljan@privreda.gov.rs .