Мобилна навигација
07. avg 2020.

Javna nabavka broj 42/2020 - Nabavka računarske opreme

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

 

Nazuv Naručioca: Ministarstvo privrede

Adresa Naručioca: Kneza Miloša 20

Internet stranica Naručioca: www.privreda.gov.rs

Vrsta Naručioca: Organ državne uprave

Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak

Redni broj nabavke: 42/2020

Vrsta predmeta: Dobra

Opis predmeta, naziv i oznaka iz ORN: Predmet javne nabavke su dobra- računarska oprema, ORN: 30230000-0-Računarska oprema

Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odn. internet adresa gde je objavljena: Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca www.privreda.gov.rs

Način podnošenja ponuda i rok za podnošenje ponuda:  Ponuđač podnosi ponudu neposredno ili putem pošte. Ukoliko ponuđač ponudu podnosi putem pošte mora da obezbedi da ista bude primljena od strane naručioca do datuma i časa koji je određen u ovom pozivu. Ponuda se dostavlja u  pisanom   obliku na srpskom jeziku u zatvorenoj koverti, zatvorenoj na način da se prilikom otvaranja ponude sa sigurnošću može utvrditi da se prvi put otvara. Ponuda se dostavlja na adresu: Beograd, Kneza Miloša 20.

Neblagovremenom će se smatrati ponuda koja nije primljena od strane naručioca do datuma i časa koji je određen u ovom pozivu. Ukoliko je ponuda neblagovremena Naručilac će je neotvorenu vratiti ponuđaču, sa naznakom da je neblagovremena.

Rok za podnošenje ponuda  je  do 7. septembra 2020. godine,do 12,00 sati

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda održaće se dana 7. septembra 2020. godine sa početkom u 12:15 časova, u prostorijama Ministarstva privrede, Beograd, Kneza Miloša 20, I sprat, kancelarija 115.

Uslovi pod kojim predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Ovlašćeni predstavnici ponuđača, pre početka otvaranja ponude moraju komisiji za otvaranje podneti punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke: Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 2 dana od dana otvaranja ponuda.

Lica za kontakt: Snežana Crnojević 011/ 3642-699, snezana.crnojevic@privreda.gov.rs i Branka Erdeljan, 011/3642-699, branka.erdeljan@privreda.gov.rs .