Министарство привреде издаје грађанима потврду о упису у евиденцију носилаца права за бесплатне акције потребну за оставинску расправу.

За издавање потврде, потребно је Министарству привреде доставити:

  • Попуњен образац захтева за издавање потврде (образац захтева може да се преузме на веб сајту или у просторијама Министарства привреде, Теразије бр, 23, V спрат, Београд), Фотокопију извода из матичне књиге умрлих и фотокопију личне карте једног од наследника
  • Доказ о плаћеној такси (сходно Правилнику о трошковима приватизације које сносе трећа лица пред министарством надлежним за послове привреде („Службени гласник РС“, број 20/16).

Захтеви се предају Министарству привреде лично или достављају поштом на адресу Кнеза Милоша бр. 20, 11000 Београд. У случају потребе странка може добити инструкције за подношење захтева на локацији Министарства привреде, Теразије бр. 23. V спрат.

Након добијања Решења о оставини потребно је да се обратите Банци „Поштанска штедионица“ а.д. Београд, као овлашћеном брокеру, како би се наслеђене акције регистровале на име наследника у Централном регистру хартија од вредности.

Проверу статуса носилаца права бесплатних акција грађани могу да изврше код овлашћеног брокера, односно на шалтерима Банке „Поштанска штедионица“ а.д. Београд, као и у просторијама Министарства привреде, Теразије бр. 23, V спрат, Београд.

Све измене личних података (адреса становања, презиме, број текућег рачуна…) грађани могу да изврше на шалтерима Банке „Поштанска штедионица“а.д. Београд – односно код изабраног брокера.

Издавање потврда o упису у евиденцију запослених и бивших запослених привредних друштава „ЈАТ Airways“ и „ЕПС“  потребних за оставинску расправу

За издавање потврде, потребно је Министарству привреде доставити:

  • Попуњен образац захтева за издавање потврде (образац захтева може да се преузме на веб сајту или у просторијама Министарства привреде, Теразије бр, 23, V спрат, Београд), Фотокопију извода из матичне књиге умрлих и фотокопију личне карте једног од наследника
  • Доказ о плаћеној такси (сходно Правилнику о трошковима приватизације које сносе трећа лица пред министарством надлежним за послове привреде („Службени гласник РС“, број 20/16).

 

Запослени и бивши запослени, као и заинтересована лица, којима је потребна потврда о броју бесплатно стечених акција за привредна друштва Аеродром „Никола Тесла“ а.д. Београд, „Нафтна индустрија Србије“ а.д. Нови Сад, „Галеника“ а.д. Београд и „Телеком Србија“ а.д. Београд, могу да се обрате тим привредним друштвима са захтевом за издавање потврде о броју бесплатних акција које су стекли, као и корпоративним агентима (брокерским кућама) тих привредних друштава.

ДОКУМЕНТИ

Преузмите

15. јануар 2016. - Захтева за издавање потврде

icon

Преузмите

30. март 2017. - Уплатница

icon