Република Србија поседује добре темеље за успешну филмску индустрију. Кључна инфраструктура обухвата високо рангиране филмске студије, бројне продуцентске куће које пружају квалитетне услуге и високопрофесионалне филмске екипе. Поред тога Србија располаже изванредним филмским локацијама.

Иако наша земља нуди висок ниво услуга и нижу структуру трошкова, пун потенцијал за раст индустрије не може бити реализован без програма подстицаја.

Влада Републике Србије у циљу подстицања привредних активности, повећања запослености у филмској индустрији, производним и услужним делатностима, као и промоције потенцијала у овој индустрији, додељује подстицаје у области филмске индустрије.

Правни оквир за привлачење ове врсте улагања је Уредба о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело, којом се уређују услови и начин доделе подстицајних средстава инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело (филмове, серије, наменске, документарне и анимиране филмове), а у циљу подстицања привредних активности у вези са аудиовизуелном производњом у Републици Србији.

У складу са наведеном уредбом, Влада Републике Србије је донела Одлуку о образовању Комисије за доделу подстицаја која разматра захтеве за доделу подстицајних средстава у области филмске индустрије. Комисија за доделу подстицаја заузима ставове о питањима од значаја у вези са применом прописа којима се уређује додела подстицаја у овој области.

Министар надлежан за послове привреде донео је  Правилник којим се ближе прописују врсте и садржина образложења квалификованих и неквалификованих трошкова и образац захтева за исплату подстицајних средстава инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело.

Министарство привреде расписало је стално отворени јавни позив за доделу подстицаја за производњу аудиовизуелних дела инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело, а који се за сваку текућу годину  затвара 30. септембра, сходно чему ће се захтеви пристигли после тог датума сматрати захтевима за следећу буџетску годину.

ДОКУМЕНТИ

Преузмите

Уредба о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело

icon

Преузмите

Правилник о врстама и садржини образложења квалификованих и неквалификованих трошкова и обрасцу захтева за исплату подстицајних средстава инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело

icon

Преузмите

Одлука о образовању Комисије за доделу подстицаја

icon

Преузмите

Пословник о раду Комисије за доделу подстицаја

icon

Преузмите

Јавни позив за доделу подстицајних средстава инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело

icon

Download

Public call for awarding incentives to the investor who is producing an audiovisual work in the Republic of Serbia

Преузмите

15. јул 2016. - Став Комисије у вези са признавањем трошкова насталих у вези са израдом ревизорског извештаја

Преузмите

15. јул 2016. - Став Комисије у вези са правом на остваривање подстицаја за производњу рекламе

icon

Преузмите

15. јул 2016. - Став Комисије о признатим трошковима за израду аудиовизуелног дела чија је производња почела пре ступања на снагу прописа