Сектор за развој малих и средњих предузећа и предузетништва обавља послове који се односе на: анализу стања и предлагање стратешких докуменат у области развоја малих и средњих предузећа и предузетништва (у даљем тексту: МСПП); предлагање и спровођење мера подстицања развоја МСПП, укључујући мере за унапређење пословног окружења, унапређење приступа финансирању, унапређење квалитета радне снаге, подстицање конкурентности, иновативности и извоза и развој предузетничког духа, предузетништва младих, жена и социјалног предузетништва; европске интеграције у оквиру преговарачке групе 20 Предузетништво и индустријска политика и усклађивање са Актом о малим предузећима и другим политикама и прописима ЕУ у области развоја МСПП; координација учешћа Републике Србије у програмима COSME и EDIF; припрема прописа и надзор у области задругарства, занатства и старих и уметничких заната и домаће радиности; идентификовање и покретање активности на припреми програма и пројеката за подршку за развој МСПП, као и учешће у реализацији пројеката финансираних из међународне развојне помоћи; сарадњу са другим државним органима и организацијама привредним субјектима и привредним асоцијацијама; планирање, припрему, спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из фондова ЕУ у области привреде; припрему стратешких докумената и њихову ревизију у привреде; усклађивање активности других субјеката из делокруга министарства током планирања, припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката; координацију активности неопходних за обезбеђивање потребног кофинансирања пројеката; припрему извештаја о пословима припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката финансираних из фондова ЕУ из области привреде; проверу испуњености предуслова за спровођење пројеката; поступање по налазима националних ревизора, ревизора Европске комисије, као и екстерних оцењивача, спровођење корективних мера и извештавање о спроведеним мерама; спровођење правила и принципа за успостављање, функционисање и одрживост индиректног система управљања фондовима ЕУ у складу са релевантним процедурама, припрема информација и докумената потребних за добијање и задржавање акредитације и друге послове из делокруга ове области.

У Сектору за развој малих и средњих предузећа и предузетништва образују се следеће уже унутрашње јединице и то:

  1. Одсек за политику развоја малих и средњих предузећа и предузетништва
  2. Група за праћење развоја малих и средњих предузећа и предузетништва
  3. Група за унапређење пословног окружења и развој задруга и занатства
  4. Група за припрему пројеката финансираних из средстава ЕУ и
  5. Група за спровођење пројеката финансираних из средстава ЕУ

Сектором руководи помоћница министра Катарина Обрадовић Јовановић.

Контакт телефон и факс: +381 11 3334 110