Сектор за привредни развој обавља послове који се односе на: припрему, координацију и спровођење стратешких докумената, који се односе на привредни развој и јачање конкурентности привреде; израду нацрта закона, предлога прописа и других општих аката у области улагања, правног положаја привредних друштава, привредних комора, индустријске политике и извоза; усаглашавање прописа из надлежности Сектора са стандардима међународних организација и правним тековинама ЕУ; праћење међународних споразума и конвенција из надлежности Сектора; сарадњу са надлежним међународним институцијама и организацијама; послове у оквиру преговарачке групе за припрему и преговоре за преговарачко поглавље 6 – Право привредних друштава и 20-Предузетништво и индустријска политика из делокруга Сектора и праћење спровођења обавеза Сектора у процесу ЕУ интеграција; учешће у припреми мишљења на нацрте закона и предлоге других прописа чији су предлагачи други органи државне управе из делокруга Сектора; давање мишљења, предлога и објашњења у погледу примене закона и других прописа са аспекта надлежности Сектора; анализирање утицаја мера економске политике на кретање производње, запошљавања и извоза у целини и по појединим индустријским гранама; праћење инвестиционих пројеката и контролу извршења уговорних обавеза по уговорима којима се додељују подстицајна средства, извршење обавеза Републике Србије за исплату средстава по тим уговорима; праћење и контролу исправности и важности средстава обезбеђења по уговорима којима су додељена подстицајна средства за или у вези са директним улагањем чији је корисник Министрарство; координацију и надзор над радом агенција надлежних за програме подршке привредном развоју, инвестицијама и извозу; финансијско управљање инвестиционим пројектима из надлежности Сектора; припрему и контролу документације ради давања претходне сагласности Владе на уговор или анекс уговора о додели подстицајних средстава за директне инвестиције; координацију активности које утичу на индустријски развој; предлагање мера за подстицање развоја јавно – приватног партнерства, улагања и извоза, као и праћење њихових ефеката; подстицање међусобне пословне сарадње привредних субјеката; припрему анализа и предлога програма мера и пројеката са циљем реализације економске политике за подстицање привредног развоја и унапређења јавно – приватног партнерства, као и праћење спровођења донетих мера са циљем унапређења стања у привреди; координацију послова у вези са припремом мера Владе на унапређењу инвестиционе климе и мерама подршке развоју привреде; израду стратешких анализа привреде и структурних промена у привреди; израду актуелних анализа и прогноза привредних кретања; израду анализа утицаја привредних сектора на укупан привредни развој; анализирање утицаја мера економске политике на кретање производње, запошљавања и извоза у целини и по појединим гранама и привредним системима; припрему анализа и предлога програма мера и пројеката са циљем реализације економске политике за подстицање прпивредног развоја, као и праћење спровођења донетих програма са циљем унапређења стања у привреди; сарадњу са другим државним органима и организацијама, привредним субјектима, привредним коморама и другим привредним асоцијацијама; као и други послови из ове области.

У Сектору за привредни развој образују се уже унутрашње јединице и то:

  1. Одсек за нормативне, правне и аналитичке послове
  2. Одељење за инвестиције и програмске мере подршке привредном развоју
  3. Одсек за планирање привредног развоја и праћење пројеката од посебног значаја за Републику Србију.

Сектором руководи помоћник Јелена Аковић.

Контакт телефон и факс: +381 11 3612 230