Сектор за приватизацију и стечај обавља послове државне управе који се односе на спровођење и контролу поступка приватизације и обављање делатности посредовања у продаји јавног и друштвеног капитала и имовине у поступку приватизације; праћење и анализирање привредног система у области приватизације и спровођење поступка приватизације; уређивање и унапређење процеса приватизације и активности на убрзању процеса приватизације друштвених и државних предузећа; припрему прописа из делокруга Сектора; надзор над спровођењем прописа о приватизацији и стечају; предлагање и доношење модела и метода приватизације и мера за припрему и растерећење обавеза субјекта приватизације; објављивање јавног позива, прикупљање и обрада података о потенцијалним купцима капитала и имовине субјекта приватизације; подношење предлога за покретање поступка стечаја, ако је испуњен један од стечајних разлога прописан овим законом и законом којим се уређује стечај; одређивање критеријума за учествовање у јавном прикупљању понуда са јавним надметањем, услова продаје као и обавеза купаца (инвестиције, социјални програм, континуитет пословања итд.); организација и спровођење поступка продаје капитала и имовине субјекта приватизације, као и поступка приватизације моделом стратешког партнерства; припремање јавних позива, припрема продајне документације, контрола усклађености садржине програма; пружање стручне помоћи Комисији за продају и организовање потписисвања уговора о продаји; спровођење стратешког партнерства и пружање административно-техничке подршке Комисији за спровођење стратешког партнерства; предлагање мера за подршку предузећима у поступку приватизација и праћење ефеката донетих мера; израду прописа, као и праћење реализације донетих прописа за доделу државне помоћи; реализацију пројеката од посебног значаја за Републику Србију; реализацију пројеката ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди; прикупљање података и информација за анализу успешности реализације програмских мера; анализирање утицаја мера подршке на кретање производње у предузећима иочување радних места; подршку програмима и пројектима европских интеграција; аналитичке, стручне и оперативне послове из области подршке предузећима; продају јавног капитала исказаног у акцијама или уделима, као и акције, односно уделе Акционарског фонда, Фонда за развој Републике Србије, републичког фонда надлежног за пензијско и инвалидско осигурање који су пренети на основу Закона о својинској трансформацији (“Службени гласник РС”, бр. 32/97 и 10/01), продају акције, односно удела који су пренети и евидентирани у Регистру; проверу испуњења обавеза купца из уговора о продаји капитала или имовине, испуњења обавеза стратешког инвеститора из уговора о стратешком партнерству, усклађеност програма за продају имовине са прописима о приватизацији, као и да ли је прилив средстава по основу извршене продаје у складу са уговором о продаји; пренос акција без накнаде запосленима, висину улагања предвиђеног инвестиционим пројектом, у складу са уредбом којом се уређују услови и начин привлачења директних инвестиција; контролу испуњености услова за стицање акција без накнаде и услова за пренос капитала без накнаде и стицање акција без накнаде; вођење Регистра у складу са прописима о приватизацији; обављање послова у име и за рачун Акционарског фонда и друге послове у складу са законом којим се уређује право на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације; именовање и контролу рада привремених заступника капитала и праћење њиховог рада у складу са општим прописима којима се уређује њихов рад и поступање; давање обавезујућих инструкција привременим заступницима капитала у погледу обављања послова који су им поверени ради предузимања мера и радњи из њихове надлежности; координацију и сарадњу са другим државним органима и институцијама чије активности утичу на подршку предузећима у поступку приватизације и поступање по захтевима у циљу пружања података и информација на њихов захтев у вези окончаних поступака приватизације из делокруга Сектора; организацију и вођење архиве и чувањa предмета преузетих за обављање послова из области приватизације, тржишта капитала и контроле извршења уговорних обавеза из агенције која је престала са радом; праћење европских интеграција и хармонизације прописа из делокруга Сектора са прописима Европске уније; давање мишљења, предлога и објашњења у погледу примене закона и других прописа из делокруга Сектора; давање мишљења о нацртима закона и предлога других прописа чији су предлагачи други органи државне управе из надлежности рада Сектора; као и други послови из ове области.

У Сектору за приватизацију и стечај образују се следеће уже унутрашње јединице, то:

  1. Одељење за послове приватизације
  2. Одељење за оперативну подршку приватизацији и програмске мере
  3. Одељење за тржиште капитала
  4. Одељење за контролу извршења уговора и праћење заступника капитала
  5. Одељење за послове сарадње са државним и другим органима

Сектором руководи в.д. помоћник министра Драган Угрчић

Контакт телефон: + 381 11 3642 760
Факс: +381 11 3619 026