Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције обавља послове који се односе на: оствaривање, праћење и унапређење међународне сарадње из делокруга Министарства; координацију активности које се односе на закључивање међународних уговора из делокруга Министарства; припрему извештаја о примени потврђених међународних конвенција и припрему мишљења и других докумената из области међународне сарадње из делокруга Министарства; припрему предлога основа за преговоре, вођење преговора и подношење извештаја са преговора са институцијама и владама; припрему аката и потребних прописа из области међународне сарадње; припрему платформи за наступ представника Министарства на међународним састанцима и састанцима страна уговорница мултилатералних уговора из области привреде; праћење и унапређење билатералне економске сарадње са иностранством, кроз учешће у преговарању, закључивању и праћењу примене билатералних међудржавних споразума о економској сарадњи; припрему информација и прилога за платформу и учешће у раду мешовитих комитета или комисија, који се формирају по том основу; координацију свих активности, праћење и спровођење обавеза у вези са европским интеграцијама у областима из надлежности Министарства привреде, које произилазе из процеса придруживања и преговора о чланству Републике Србије у Европској унији; координацију усклађивања националног законодавства са правним тековинама Европске уније (aquis communitaire) и израду Изјаве о усклађености нацрта закона, других прописа и општих аката са правним тековинама Европске уније; координацију рада и стручну подршку раду преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији чијим радом руководи Министарство привреде; обезбеђивање информација и стручне подршке представника Министарства привреде у другим преговарачким групама за питања из области привреде; припрему различитих обједињених извештаја, мишљења и информација из делокруга Министарства који се односе на процес придруживања и приступања ЕУ; координацију сарадње на техничком нивоу Министарства са другим владиним институцијама, Мисијом при ЕУ у Бриселу, европским институцијама и министарствима држава чланица ЕУ; припрему мишљења и других докумената из области међународне сарадње и европских интеграција из делокруга Министарства, као и друге послове из ове области.

У Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције образују се следеће уже унутрашње јединице, то:

1) Група за међународну сарадњу;

2) Група за европске интеграције.

Сектором руководи помоћник министра Владимир Петровић.

Контакт телефон: +381 11 3642 912