Сектор за контролу, надзор и управне послове у области јавних предузећа и привредних регистара обавља послове који се односе на конципирање мера економске политике и спровођење активности којима се обезбеђује вршење контроле и надзора у области јавних предузећа; oдређивање стратешких циљева за унапређење рада и пословања у јавним предузећима; израду стручног упутства за припрему годишњих програма пословања; пpипрему предлога аката којима се даје сагласност на годишње програме пословања јавних предузећа чији је оснивач Република Србија; надзор и припрему предлога аката о именовању и разрешењу органа управљања и пословодства у јавним предузећима; систематско анализирање пословања јавних предузећа; праћење и контролу прихода и расхода јавних предузећа, структуре материјалних и нематеријалних трошкова, пословних прихода и расхода и других вредносних показатеља пословања; предлагање и унапређење законске регулативе у области јавних предузећа; припрему и израду стручних мишљења на законску регулативу у области јавних предузећа; припрему и израду подзаконских аката у области јавних предузећа; припрему и израду стручних мишљења о нацртима закона и предлозима других прописа чији су предлагачи други органи државне управе из делокруга рада Сектора; упоредну анализу закона из области јавних предузећа; прикупљање, обраду и анализирање података из области које обухватају делатности од општег интереса и стратешког значаја; припрема предлоге аката којима се даје сагласност на финансијске извештаје јавних предузећа чији је оснивач Република Србија; тромесечно и годишње праћење пословања јавних предузећа кроз анализирање квалитета и тачности података из програма пословања и годишњих извештаја о финансијском пословању и извештаја о реализацији програма пословања јавних предузећа; израду приоритетних области финансирања и средњорочних приоритета јавних инвестиција из делокруга рада Сектора; израду програма рада Сектора за израду Програма рада Владе и припрему извештаја о раду Сектора за извештај о раду Владе; учешће у припреми плана јавних набавки из делокруга рада Сектора; учешће у изради програмске структуре буџета из делокруга рада Сектора; информисање Владе о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа; праћење кључних показатеља перформанси јавних предузећа чији је оснивач Република Србија; учествовање у међуресорским радним групама на припреми стратешких и планских докумената за јавна предузећа, као и у припреми регулативе за делатности у којима послују јавна предузећа; учествовање у поступцима преговарања у одборима за преговоре ради закључивања колективних уговора јавних предузећа чији је оснивач Република Србија; побољшање нивоа корпоративног управљања у јавним предузећима чији је оснивач Република Србија; праћење усаглашености домаћих прописа са стандардима који се примењују у земљама Европске уније; сарадња са међународним институцијама; израда аналитичких материјала и информација који се односе на пословање јавних предузећа у Републици Србији; надзорни и управни послови у области привредних регистара; припрему решења у другом степену по жалбама на појединачна управна акта која доносе првостепени регистрациони органи у поступку уписа у Регистар привредних субјеката (привредних друштава, предузетника, задруга, огранака, представништава страних правних лица и др.), Регистар заложног права на покретним стварима и правима, Регистар финансијског лизинга, Регистар стечајних маса, Регистар судских забрана, Регистар понуђача, Регистар комора и других регистара одређених законoм; припрему предлога одговора на тужбе у управним споровима против другостепених решења у вези са уписом у надлежни регистар и учествовање у обавезним усменим јавним расправама пред Управним судом и другим судовима; улагање ванредних правних лекова Врховном касационом суду против одлука Управног суда у управним споровима (захтеви за преиспитивање судских одлука и тужбе за понављање поступака); поступак по представкама, предлозима и притужбама на рад регистрационих органа у остваривању права физичких и правних лица у области уписа у надлежни регистар; припрему мишљења, предлога и објашњења у погледу примене закона, општих аката и других прописа који се односе на упис у надлежни регистар; непосредни управни надзор над законитошћу аката регистрационих органа из делокруга Сектора, којима се решава о правима и обавезама привредних субјеката, правних и физичких лица, у вези са уписом у надлежни регистар; укидање и поништавање незаконитих решења по праву надзора и предлагање других мера ради отклањања уочених недостатака; пружање стручне помоћи регистрационим органима у области привредних регистара; координацију послова између Сектора и регистрационих органа из делокруга Сектора, правосудних органа, органа тужилаштава и других органа.

 У Сектору за контролу и надзор јавних предузећа обављају се послови у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

  1. Одсек за јавна предузећа
  2. Група за нормативне и правне послове у области јавних предузећа
  3. Група за стратешке и аналитичке документе јавних предузећа
  4. Група за управне и надзорне послове регистрације привредних субјеката
  5. Група за управне и надзорне послове у области залоге, финансијског лизинга, судских забрана и других регистара.

Сектором руководи помоћница министра Дубравка Дракулић

Контакт телефон: +381 11 3642 779