Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте обавља послове који се односе на: реализацију инфраструктурних пројеката, као и програма од регионалног и локалног значаја; унапређење привредног амбијента на локалном и регионалном нивоу; пружање помоћи јединицама локалне самоуправе у финансирању и имплементацији инфраструктурних пројеката локалног економског развоја из области комуналне, путне, социјалне и друге инфраструктуре; суфинансирање изградње пословне инфраструктуре, а пре свега помоћ у инфраструктурном опремању индустријских зона; пројекте и програме прекограничне сарадње; стратешко планирање; утврђивање приоритета пројеката; расписивање и спровођење јавних позива за одабир пројеката; израду и припрему уговора потребних за реализацију пројеката; учествовање у имплементацији и праћењу остваривања пројеката по фазама; надзор над спровођењем пројеката; процес планирања политике регионалног развоја кроз дефинисање смерница за припрему развојних докумената на националном и регионалном нивоу; процес припреме прописа у области регионалног развоја; сарадњу и координацију са органима аутономних покрајина и органима општина, градова и градских општина у реализацији инфраструктурних пројеката и програма; заједничко управљање појединачним пројектима; међупројектну координацију; праћење реализације пројеката, мерење ефеката пројеката и оцену успешности; успостављање одговарајуће базе података неопходне за праћење пројеката; координисање активности донатора и корисника средстава и друге послове из делокруга Сектора и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за инвестиције у инфраструктурне пројекте образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одељење за планирање и праћење инвестиција у инфраструктурне пројекте
  2. Одсек за уговарање пројеката
  3. Група за контролу спровођења пројеката
  4. Група за регионалне програме и пројекте и политику регионалног развоја

Сектором руководи помоћница министра Биљана Жарковић

Контакт телефон и факс: +381 11 333 41 07