Сектор за инфраструктуру квалитета обавља послове који се односе на: техничке прописе, процес усаглашавања закона из области слободног кретања роба са правном тековином ЕУ, као и доношење подзаконских аката; транспоновање и примену транспонованог техничког законодавства ЕУ – област унутрашњег тржишта; стратегију и политику развоја стандардизације, акредитације и метрологије; кoординацију са ресорним министарствима; израду програма за доношење техничких прописа; израду техничких прописа за индустријске непрехрамбене производе; овлашћивање и именовање тела за оцењивање усаглашености производа са прописаним захтевима; именовање тела за оцењивање усаглашености мерила; овлашћивање тела за обављање послова оверавања мерила; овлашћивање тела за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала, односно испитивање драгоцених метала и њихових легура; пријављивање овлашћених и именованих тела Европској комисији (нотификација тела за оцењивање усаглашености); надзор над радом овлашћених и именованих тела за оцењивање усаглашености; признавање важења иностраних исправа и знакова усаглашености и давање мишљења на решења о признавању иностраних исправа и знакова усаглашености донетих од стране других министарстава; вођење и издавање извода из рeгистра техничких прописа у припреми, регистра важећих техничких прописа и именованих односно овлашћених тела за оцењивање усаглашености – ТОУ, регистра иностраних исправа и знакова усаглашености који важе у Републици Србији, регистра овлашћених тела за оверавање мерила и именованих тела за оцењивање усаглашености мерила, регистра овлашћених тела за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала, односно испитивање драгоцених метала и њихових легура; пружање информација о техничким прописима и њиховој примени, привредним субјектима и другим заинтересованим странама; као информацијски центар према правилима СТО и ЦЕФТА (укључујући рад контактне тачке према правилима ЕУ); пријављивање техничких прописа у припреми и са њима повезаним поступцима оцењивања усаглашености (нотификација прописа ЕУ и СТО) у циљу уклањања техничких препрека у трговини у оквиру ЦЕФТА, СТО и ЕУ; вођење другостепеног управног поступка у области метрологије; утврђивање приоритета, припрема, предлагање и праћење реализације одобрених пројеката из области слободе кретања робе и координација развојних пројеката са институцијама у овој области за потписивање Споразума о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа (у даљем тексту ACAA); планирање, спровођење и координацију послова који се односе на процес придруживања ЕУ из делокруга Сектора; припрему и организовање састанака Преговарачке групе за кретање роба (Преговарачка група 1 Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији) и унос података у електронску базу НПАА; сарадња са другим органима државне управе и институцијама у области слободног кретања робе у вези са усклађивањем законодавног оквира и применом техничких и других прописа у области слободе кретања робе; као и друге послове из ове области.

У Сектору за инфраструктуру квалитета и безбедност производа на тржишту образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одсек за техничке прописе у хармонизованој области, уклањање препрека у трговини и пројекте
  2. Одсек за техничке прописе у нехармонизованој области, нотификацију и регистре
  3. Група за развој стандардизације, акредитације и метрологију.

Сектором руководи в.д. помоћник министра Јован Петровић

Контакт телефон: +381 11 3343 363