Министарство привреде у складу са Законом о министарствима („Службени гласник РС“ број 44/2014) обавља послове државне управе који се односе на:
·         привреду и привредни развој;
·         положај и повезивање привредних друштава и других облика организовања за обављање делатности;
·         подстицање развоја и структурно прилагођавање привреде;
·         утврђивање политике и стратегије привредног развоја;
·         предлагање мера и праћење спровођења економске политике за привредни раст;
·         предлагање мера за подстицање инвестиција и координацију послова који се односе на инвестиције;
·         координацију рада јавне агенције надлежне за промоцију извоза и подстицање инвестиција;
·         мере економске политике за развој занатства, малих и средњих предузећа и предузетништва;
·         кредитирање привреде и осигурање банкарских кредита;
·         кредитирање и осигурање извозних послова и инвестиција у иностранству;
·         субвенционисање кредита;
·         координацију послова у вези с повезивањем привредних друштава са стратешким инвеститорима;
·         предлагање и спровођење финансијских и других мера ради подстицања пословања, конкурентности и ликвидности привредних субјеката у Републици Србији;
·         пословно и финансијско реструктурирање привредних друштава и других облика пословања;
·         приватизацију;
·         координацију послова у вези с проценом вредности капитала;
·         стечај; стандардизацију; техничке прописе; акредитацију; мере и драгоцене метале;
·         oдређивање стратешких циљева, унапређење рада и пословања, надзор иприпрему предлога аката о именовању и разрешењу органа управљања у јавним предузећима;
·         oдређивање стратешких циљева, унапређење рада и пословања, надзор и припрему предлога аката о именовању и разрешењу органа управљања и заступника капитала у привредним друштвима и другим облицима организовања за обављање делатности са државним капиталом;
·         надзор и управне послове у вези са привредним регистрима;
·         употребу назива Републике Србије у пословном имену привредних друштава.
·         регионални развој;
·         анализу расположивих ресурса и потенцијала за регионални и национални развој; методологију за мерење степена развијености локалних самоуправа и региона;
·         усмеравање активности које подстичу регионални развој;
·         подстицање равномернијег регионалног развоја и смањење регионалних разлика;
·         унапређење привредног амбијента на регионалном нивоу;
·         пружање помоћи јединицама локалне самоуправе у имплементацији пројеката локалног економског развоја;
·         планирање, програмирање и предлагање развојних пројеката из области регионалног развоја и пројеката од интереса за Републику Србију;
·         подстицање сарадње јединица локалне самоуправе, невладиног сектора, привредних субјеката и државних органа;
·         међупројектну координацију;
·         мерење ефеката и оцену успешности пројеката;
·         успостављање базе података неопходне за праћење пројеката, као и друге послове одређене законом.
Дирекција за мере и драгоцене метале, као орган управе у саставу Министарства привреде, обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на:
·         контролу мера и драгоцених метала;
·         законске мерне јединице; еталоне; мерила, као и друге послове који су одређени законом којим се уређује метрологија и другим законима

Управа за брзи одговор, као орган управе у саставу Министарствапривреде, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: унапређивање услова за привлачење страних инвестиција; подизање ефикасности у реализацији пројеката од значаја за Републику Србију и ефикасности рада свих органа и организација који учествују у поступцима остваривања права на градњу, као и друге послове одређене законом.