Законом о привредним друштвима, поред осталог, прописано је да пословно име привредног друштва може да садржи назив Републике Србије или њене територијалне јединице и аутономне покрајине, уз претходну сагласност надлежног органа. Ово се односи и на називе на страном језику, као и на придевске облике истих.

Министарство привреде, у складу са Законаом о привредним друштвима и Законом о министарствима, утврђује све релевантне елементе и припрема предлог решења Владе ради добијања предходне сагласности за уношење назива Републике Србије у пословно име привредног друштва.

По доношењу решења од стране Владе којим се даје претходна сагласност за уношење назива Републике Србије у пословно име привредног друштва, Министарство обавештава подносиоца захтева о обавези уплате таксе на рачун Буџета Републике Србије.

Захтев за добијање претходне сагласности за употребу назива Републике Србије у пословном имену привредног друштва, подноси се Министарству привреде.

У циљу утврђивања свих релевантних елемената, на основу којих Министарство привреде припрема Предлог решења о давању претходне сагласности за уношење назива Србија у пословно име привредног друштва и исти упућује на сагласност Влади, за основано привредно друштво, потребнa је следећа документација:

  1. Детаљно образложен захтев за употребу назива „Србија” (ћириличко писмо) у пословном имену привредног друштва, који ће поред пуног пословног имена и седишта привредног друштва и његовог већинског оснивача, садржати и њихове програмске циљеве и резултате пословања, уз назнаку сврхе, односно мотива за употребу назива „Србија”;
  1. Извод из Регистра привредних субјеката за привредно друштво;*
  2. Пословни извештај последње пословне године привредног друштва;
  3. Финансијски план за текућу годину привредног друштва;
  4. Извештај о бонитету привредног друштва, издат од овлашћеног правног лица (Агенција за привредне регистре);
  5. Мишљење Привредне коморе Србије о добијању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Србија”;
  6. Одлуку надлежног органа привредног друштва о уношењу назива „Србијаˮ у пословно име друштва;
  7. Пуномоћје ако се захтев подноси преко овлашћењеног пуномоћника.

*Напомена: Сходно члану 9. став 3. и члану 103. ст. 1. и 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) податке из докумената Извод из Регистра привредних субјеката, који издаје Агенција за привредне регистре, прибавља орган по службеној дужности, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3. Закона о општем управном поступку). У том случају потребно је да странка уз захтев достави изјаву да ће сама прикупити и доставити тај документ.

За поступање по захтеву потребно је на рачун Буџета Републике Србије брoj 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016, уплатити таксу у износу од 300,00 динара, која је прописана Законом о републичким административним таксама, Усклaђeним динaрским изнoсима из тарифе рeпубличких aдминистрaтивних тaкси („Службени гласник РС”, брoj 50/16) под тарифним бројем 1. Доказ о уплаћеној такси за поступање по захтеву доставити уз захтев.

За издавање решења о претходној сагласности за уношење назива „Србија” у пословно име привредног друштва, потребно је на рачун Буџета Републике Србије брoj 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016, уплатити таксу у износу од 485.360,00 динара, која је прописана Усклaђeним динaрским изнoсима из тарифе рeпубличких aдминистрaтивних тaкси („Службени гласник РС”, брoj 50/16) под тарифним бројем 92. Доказ о уплаћеној такси за издавање решења о претходној сагласности за уношење назива „Србија” у пословно име привредног друштва, доставља се  пре уручења решења.