Одредбом члана 80. Закона о државној управи прописано је да на тражење физичких или правних лица, органи државне управе дужни су да дају мишљења о примени одредаба закона и других општих аката, у року од 30 дана.

Mишљења органа државне управе нису обавезујућа.