Министарство привреде, на основу члана 54. и 55. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08,  104/09 и 99/2014) и члана 17. став 1, члана 18, члана 19. ст. 1. и 2, члана 20. и члана 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, бр. 41/07–пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-7866/2016 од 2. септембра 2016. године, оглашава  

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ

 

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша 20.

II Радна места која се попуњавају:

  1. Радно место за спровођење пројеката, звање саветник, Група за спровођење пројеката финансираних из средстава ЕУ, Сектор за развој малих и средњих предузећа и предузетништва 1 извршилац.

         Опис послова радног места: Припрема и ажурира план јавних набавки; припрема релевантну техничку документацију за спровођење поступка јавних набавки у складу са процедурама; проверава испуњеност предуслова за спровођење пројеката и уговора; учествује у раду комисије за одабир понуда и пријава; прати спровођење уговора и помаже у контроли активности уговарача; припрема извештаје о припреми тендерске документације и спровођењу пројеката у складу са процедурама; помаже у спровођењу препорука екстерних оцењивача и ревизора; спроводи активности у вези са видљивошћу пројеката финансираних из фондова ЕУ; спроводи принципе и правила неопходна за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања средствима ЕУ; обавља друге послове по налогу руководиоца Групе.

         Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци;  положен државни стручни испит; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.

  • Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу управљање ИПА фондовима у Републици Србији – Законa о потврђивању оквирног споразума између Владе РС и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу, која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи – ИПА („Службени гласник РС“, број 124/07), Законa о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 19/14), Уредбe o управљању програмима претприступне помоћи Eвропске уније у оквиру компоненте I Инструмента претприступне помоћи (ИПА) – Помоћ у транзицији и изградња институција за период 2007 – 2013. године („Службени гласник РС“, број 140/14) и Уредбe o управљању програмима претприступне помоћи Eвропске уније у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II) – за период 2014 – 2020. године („Службени гласник РС“, број 86/15) – писмено, путем теста;
  • познавање прописа везаних за јавне набавке у складу са процедурама за јавне набавке ЕУ (ПРАГ – Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) – усмено;
  • знање енглеског језика – усмено;
  • знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару;
  • вештинa комуникације – усмено.
  1. Радно место руководилац Групе, звање саветник, Група за поступање по захтевима органа, Одељење за послове сарадње са државним и другим органима, Сектор за приватизацију и стечај – 1 извршилац.

            Опис послова радног места: Руководи радом Групе, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; координира са унутрашњим јединицама Сектора на припреми документације за поступање по захтевима надлежних органа у поступку пружања података и информација из спроведених поступака приватизације према претходним прописима о приватизацији; обавља преписку са надлежним органима (инспекцијама, МУП-ом и судовима) у циљу достављања података и информација; формира и води базу података о примљеним захтевима и појединачним поступањима као и базу података везану за покренуте судске поступке; прати рокове и стара се о благовременом поступању са предметима; припрема анализе, извештаје и информације о захтевима надлежних органа као и пруженим информацијама или достављеној документацији; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

            Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: – познавање Закона о државној управи, Закона о министарствима, Закона о приватизацији –  усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Влајковићева 10, Београд (за радно место под редним бројем 1); Теразије 23, Београд (за радно место под редним бројем 2).

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство привреде, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20, са назнаком: „За јавни конкурс“ и наводом радног места за које се пријава подноси.

V Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање.

VI Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Драгана Маркићевић и Наташа Стефановић (36-42-833).

VII Oпшти услови за запослење на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба назначити на које радно место се конкурише; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).

Сви  докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној у суду,  општини или код јавног бележника. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.
Напомена:
            Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства привреде www.privreda.gov.rs.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

IX Meсто, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина, обавиће се почев од 22. новембра 2016. године у просторијама Службе за управљање кадровима, Булевар Михаила Пупина 2 и у просторијама Министарства привреде, Кнеза Милоша 20, о чему ће учесници конкурса благовремено бити обавештени на бројеве телефона или адресе које наведу у својим пријавама.

Напомена:

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или код јавног бележника, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
            Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве за свако радно место уз навођење уз коју од пријава су приложили тражена документа.
За сва радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

Овај оглас објављује се на огласној табли и  web страници Mинистарства привреде www.privreda.gov.rs, web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, где се могу погледати описи послова за сва радна места,  на web страници  (порталу) е-управе и у периодичном издању  огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

ДОКУМЕНТИ

Преузмите

19. октобар 2016. - Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству привреде

icon

Преузмите

19. октобар 2016. - Изјава

icon