На основу члана 36. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор генералног директора Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд, коју је донела Влада, 05 Број: 111-1745/2017 од 3. марта 2017. године,

 Влада објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ” БЕОГРАД

 

 1. Подаци о друштву: Акционарско друштво „Електромрежа Србије” Београд;
 • седиште друштва је: у Београду, Кнеза Милоша 11;
 • претежна делатност друштва је: 3512 пренос електричне енергије.

Претежна делатност друштва обухвата пренос електричне енергије и управљање преносним системом у складу са законом којим се уређује енергетика као делатност од општег интереса.

 1. Радно место: генерални директор Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд.

Послови генералног директора: представља и заступа друштво, организује и руководи процесом рада, води пословање друштва, одговaра за законитост рада друштва, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке одбора директора и скупштине друштва, бира извршне директоре, предлаже директора и бира представнике друштва у скупштини друштва капитала чији је једини власник друштво, закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи, доноси акт о систематизацији, врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом друштва.

 1.   Услови за именовање:               
 • да је пунолетно и пословно способно лице;
 • да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
 • да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из подтачке 2) ове тачке;
 • да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима друштва;
 • да познаје област корпоративног управљања;
 • да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
 • да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 • да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
 • обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
 • обавезно психијатријско лечење на слободи;
 • обавезно лечење наркомана;
 • обавезно лечење алкохоличара;
 • забрана вршења позива, делатности и дужности.
 1. Место рада: Београд.
 2. Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере: познавање делокруга рада Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд; стручна оспособљеност за рад на месту генералног директора и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и стручне способности у вези са руковођењем – писано, путем стандардизованих тестова; знање једног светског језика, провераваће се усменим разговором или писаном провером.
 3. Рок за подношење пријава на јавни конкурс: рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.

Именовање генералног директора Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд, врши се на период од четири године.

 1. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
 2. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); оверена изјава у суду или општини да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењуфункције у органу политичке странке; уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

3) обавезно лечење наркомана;

4) обавезно лечење алкохоличара;

5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у складу са законом.

 1. Адреса на коју се подносе пријаве на jaвни конкурс: Министарство привреде, Београд, ул. Кнеза Милоша 20, са назнаком „За јавни конкурс – за именовање генералног директора Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд”.
 2. Подаци о лицима за контакт: Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Оља Бегенишић Лекић и Љиљана Михајловски, контакт телефон: 011/3642954, e-mail: olja.lekic@privreda.gov.rs и ljiljana.mihajlovski@privreda.gov.rs

Министарство привреде, поднете неотворене пријаве доставља Влади- Комисији за спровођење конкурса за избор директора, у року од три дана од дана истека рока за достављање пријава, на разматрање и даље поступање.

Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, најмање у једним дневним новинама, које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на званичној интернет страници Министарства привреде: www.privreda.gov.rs.

ДОКУМЕНТИ

Преузмите

10. март 2017. - Јавни конкурс за избор генералног директора АД „Електромрежа Србије”

icon