На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назув Наручиоца: Министарство привреде

Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20

Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs

Врста Наручиоца: Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: 38/2017

Врста предмета: Услуге

Опис предмета, назив и ознака из ОРН: Предмет јавне набавке су услуге набавке авио карата за потребе Министарства привреде, ОРН: 60400000 – Услуге авио превоза

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, одн. интернет адреса где је објављена: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.privreda.gov.rs

Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:  Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште. Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Понуда се доставља у  писменом   облику на српском језику у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара. Понуда се доставља на адресу: Београд, Кнеза Милоша 20.

Неблаговремена ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Уколико је понуда неблаговремена Наручилац ће је неотворену вратити понуђачу, са назнаком да је неблаговремена.

Рок за подношење понуда  је  до 29. маја 2017. године  до 12,00 сати

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда одржаће се дана 29. маја 2017. године са почетком у 12:15 часова, у просторијама Министарства привреде, Београд, Кнеза Милоша 20, I спрат, канцеларија 115.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Овлашћени представници понуђача, пре почетка отварања понуде морају комисији за отварање поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 3 дана од дана отварања понуда.

Лица за контакт: Бранка Ердељан 011/3642-699, branka.erdeljan@privreda.gov.rs

 

ДОКУМЕНТИ

Преумите

19. мај 2017. - Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 38/2017

icon

Преумите

19. мај 2017. - Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 38/2017

icon

Преумите

24. мај 2017. - Појашњење 1 конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број 38/2017

icon