На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за јавну набавку број 24/2017

Изградња дела обилазнице у индустријској зони Бунушевац у Врању

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Природа и обим радова и основна обележја радова: Изградња дела обилазнице у индустријској зони Бунушевац у Врању, према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су радови на саобраћајници, хидротехничким инсталацијама и сталној саобраћајној сигнализацији.

Место извршења радова: Индустријска зона Бунушевац у Врању

Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – грађевинарство; 45233140 – Радови на путевима, 45231300 – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.privreda.gov.rs

Начин подношења понуде и рок: Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Кнеза Милоша бр.20, Београд сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова и морају се налазити у затвореној коверти са назнаком – Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 24/2017 Изградња дела обилазнице у индустријској зони Бунушевац у Врању НЕ ОТВАРАТИ.

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за подношење понуда је 8. јун 2017. године до 9,00 сати. 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 8. јуна 2017. године у 11,00 сати у просторијама Министарства привреде, Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте, Београд, Ул. Влајковићева бр. 10, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да доставе Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др).

Рок за доношење одлуке: Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци донети у  року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт: Тамара Ђуричић, tamara.djuricic@privreda.gov.rs, у периоду  7,30 – 15,30 сати.

 

ДОКУМЕНТИ

Преузмите

05. мај 2017. - Позив за подношење понуда за јавну набавку број 24/2017

icon

Преузмите

05. мај 2017. - Конкурсна документација за јавну набавку број 24/2017

icon

Преузмите

12. мај 2017. - Појашњење 1 Конкурсне документације за јавну набавку број 24/2017

icon

Преузмите

15. мај 2017. - Појашњење 2 Конкурсне документације за јавну набавку број 24/2017

icon

Преузмите

16. мај 2017. - Појашњење 3 Конкурсне документације за јавну набавку број 24/2017

Преузмите

18. мај 2017. - Појашњење 4 Конкурсне документације за јавну набавку број 24/2017

icon

Преузмите

23. мај 2017. - Појашњење 5 Конкурсне документације за јавну набавку број 24/2017

icon

Преузмите

23. мај 2017. - Измена 1 Конкурсне документације за јавну набавку број 24/2017

icon

Преузмите

23. мај 2017. - Појашњење 6 Конкурсне документације за јавну набавку број 24/2017

icon

Преузмите

24. мај 2017. - Појашњење 7 Конкурсне документације за јавну набавку број 24/2017

icon

Преузмите

26. мај 2017. - Појашњење 8 Конкурсне документације за јавну набавку број 24/2017

icon